Bài học [44 video]Bài học [44 video]


Danh sách bài học [44 video]trong bài này, tìm hiểu những công cụ cơ bản của 3Ds Max để dựng mô hình ngoại thất,
cách sử dụng Vray để Render và chỉnh sử hậu kì bằng photoshop.


Khóa học liên quan