Bài học
Bài học
Loading Lưu bài học

Bài học

Trong bài này, cách dùng công cụ di chuyển và chọn kích thước cho đối tượng,
cách hiệu chỉnh đơn vị cho 3Ds Max.


Câu hỏi, Bình luận

Tham gia khoá học để được bình luận và trao đổi với giảng viên

Tham gia khoá học để được bình luận và trao đổi với giảng viên