Danh sách bài học [22 video]khởi động phần mềm Lumion 3D phiên bản 4.5.1, và tìm những tag có trong Lumion
Lumion là phần mềm kết xuất video kiến trúc, có thể diễn hoạt và xuất hình ảnh và có rất nhiều ưu điểm tốt


Khóa học liên quan