BÀI HỌC
Chương 1 – Làm quen với Autocad
Miễn phí
Khởi động Autocad
08:33
Miễn phí
Tùy chỉnh thanh Menu và Toolbar trong Autocad
10:43
Miễn phí
Điều hướng và chọn đối tượng trong Autocad
13:20
Miễn phí
Đơn vị và tính năng khác trong Autocad
10:55
Miễn phí
Không gian làm việc và phím tắt trong Autocad
10:12
Miễn phí
Tìm hiểu về Layout cơ bản trong Autocad
07:21
Chương 2 – Các công cụ vẽ
Miễn phí
Tìm hiểu lệnh Line trong Autocad
18:39
  Tìm hiểu lệnh Polyline trong Autocad
10:20
  Tìm hiểu lệnh Circle trong Autocad
07:43
  Tìm hiểu lệnh Arc trong Autocad
05:00
  Tìm hiểu lệnh Polygon và Elips trong Autocad
07:07
  Tìm hiểu lệnh Rectang trong Autocad
06:47
  Tìm hiểu chế độ bắt điểm trong Autocad
10:51
  Giới thiệu bài tập trong Autocad
02:29
Chương 3 – Các công cụ hiệu chỉnh
  Công cụ Eraser – Move – Copy trong Autocad
07:51
  Công cụ Rotate – Scale trong Autocad
09:33
  Công cụ Strech – Ofsset trong Autocad
08:11
  Công cụ Mirror – Trim – Extend trong Autocad
11:21
  Công cụ Fillet và Chamfer trong Autocad
09:09
  Công cụ Array trong Autocad
08:01
  Công cụ Array theo Path trong Autocad
07:01
  Thực hành vẽ cửa trong Autocad
13:33
Chương 4 – Xử dụng Layers – Anotations
Miễn phí
Tìm hiểu Layer trong Autocad
07:03
  Tính năng Layer trong Autocad
13:12
  Hiệu chỉnh Layer trong Autocad
12:43
  Phân biệt kiểu hiển thị trong Autocad
04:49
  Cách ghi chữ trong Autocad
09:02
  Style Text trong Autocad
13:40
  Ghi kích thước trong Autocad
07:37
  Tìm hiểu Dim Style trong Autocad
23:09
  Tạo ghi chú trong Autocad
08:18
  Tìm hiểu Wipout và Hatch trong Autocad
11:40
  Tạo bảng trong Autocad
06:57
Chương 5 – Tìm hiểu Block
Miễn phí
Tìm hiểu Block cơ bản trong Autocad
11:23
Miễn phí
Tìm hiểu Block trong Autocad
06:54
  Tìm hiểu Block thuộc tính trong Autocad
14:07
  Tìm hiểu Block Dynamic trong Autocad
13:51
  Tạo Block Dynamic cho cửa sổ trong Autocad
07:48
  Tạo Block Dynamic cho cửa đi trong Autocad
09:51
  Tạo Block Dynamic cho cây trong Autocad
05:40
  Tạo Block Dynamic Array trong Autocad
02:59
Chương 6 – Thực hành một dự án kiến trúc
Miễn phí
Vẽ mặt bằng trong Autocad Phần 1
18:39
  Vẽ mặt bằng trong Autocad Phần 2
26:53
  Vẽ mặt bằng trong Autocad Phần 3
20:15
  Vẽ mặt cắt trong Autocad Phần 1
27:08
  Vẽ mặt cắt trong Autocad Phần 2
25:00
  Vẽ mặt đứng trong Autocad
24:08
  Đưa khung giấy vào Layout trong Autocad
12:48
  Ghi kích thước – Ghi chú vào bản vẽ trong Autocad
12:59
  Quản lý Layout và quản lý thông thường trong Autocad
11:59
  Quản lý bản vẽ bằng Sheet set trong Autocad
20:30
  Tạo khung tên bản vẽ trong Autocad
16:43
  Tìm hiểu Xref trong Autocad
06:21

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN