BÀI HỌC
Chương 10
  Giao tiếp 1 master 1 slave trong Lập trình PIC16F877A
1:11:28
  Giao tiếp 1 master 2 slave trong Lập trình PIC16F877A
44:03
Chương 11
  Giao tiếp 1 master 1 slave trong Lập trình PIC16F877A
37:57
  Giao tiếp 1 master 2 slave trong Lập trình PIC16F877A
30:10
Chương 12
  Giao tiếp máy tính – tập 1 trong Lập trình PIC16F877A
30:06
  Giao tiếp máy tính – tập 2 trong Lập trình PIC16F877A
48:32
  Điều khiển 4 thiết bị điện qua máy tính trong Lập trình PIC16F877A
47:26
  Điều khiển 8 thiết bị điện qua máy tính trong Lập trình PIC16F877A
1:18:20
  Điều khiển tổ hợp hiệu ứng led qua máy tính trong Lập trình PIC16F877A
1:06:04
  Chương trình tự thiết kế uart mềm khi cần thiết trong Lập trình PIC16F877A
20:46
  Chương trình giao tiếp giữa hai vi điều khiển trong Lập trình PIC16F877A
38:35
  Điều khiển thời gian qua máy tính trong Lập trình PIC16F877A
46:47
  Đếm sản phẩm trong Lập trình PIC16F877A
53:22
chương 13
  Hiển thị giá trị adc lên lcd trong Lập trình PIC16F877A
26:37
  Hiển thị giá trị adc lên led 7 đoạn trong Lập trình PIC16F877A
30:01
  Hiển thị giá trị adc lên máy tính trong Lập trình PIC16F877A
31:01
  Điều khiển thiết bị điện theo giá trị adc trong Lập trình PIC16F877A
23:38
  Thu thập dữ liệu nhiệt độ từ cảm biến lm35 trong Lập trình PIC16F877A
24:48
  Điều khiển thiết bị điện theo giá trị nhiệt độ từ cảm biến trong Lập trình PIC16F877A
30:11
  Hiển thị dữ liệu nhiệt độ từ lm35 bằng đồ thị trên máy tính trong Lập trình PIC16F877A
44:51

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN