BÀI HỌC
Chương 01 – Tổng quan về Robot Structural 2015
  Hướng dẫn sử dụng Robot Structural Tập 1
04:30
Miễn phí
Các bước thiết kế trong Robot Structural
01:27
Miễn phí
Ưu điểm của Robot Structural
05:52
Miễn phí
Giới thiệu các mô dun trong Robot Structural
06:32
Miễn phí
Giới thiệu thanh công cụ trong Robot Structural
13:08
Miễn phí
Tạo và mở dự án trong Robot Structural
08:45
Chương 02 – Thiết lập ban đầu Robot
Miễn phí
Tổng quan về tiêu chuẩn trong Robot Structural
12:48
Miễn phí
Thiết lập tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam trong Robot Structural
13:33
Miễn phí
Tùy chỉnh trong Robot Structural
08:20
Miễn phí
Quản lý view nhìn trong Robot Structural
14:34
Miễn phí
Quản lý hiển thị trong Robot Structural
09:15
Miễn phí
Quản lý bắt điểm trong Robot Structural
07:24
Miễn phí
Chọn đối tượng trong Robot Structural
10:44
Miễn phí
Tìm hiểu công cụ đo kích thước trong Robot Structural
06:14
Chương 03 – Các công cụ dựng hình cơ bản
  Tìm hiểu công cụ tạo lưới trục trong Robot Structural
10:40
  Tìm hiểu công cụ tạo lưới trục tùy ý trong Robot Structural
05:25
  Tìm hiểu công cụ tạo tầng trong Robot Structural
11:21
  Tìm hiểu công cụ vẽ cung tròn trong Robot Structural
04:54
  Tìm hiểu công cụ vẽ đa tuyến trong Robot Structural
06:25
  Tìm hiểu công cụ vẽ hình hộp chữ nhật trong Robot Structural
06:03
  Tìm hiểu công cụ vẽ hình hình trụ tròn xoay trong Robot Structural
06:00
  Tìm hiểu công cụ vẽ hình tròn trong Robot Structural
04:19
  Tìm hiểu công cụ vẽ hình chữ nhật trong Robot Structural
04:40
  Tìm hiểu công cụ vẽ hình nón trong Robot Structural
06:46
  Tìm hiểu công cụ vẽ hình cầu trong Robot Structural
03:20
Chương 04 – Tìm hiểu các công cụ hiệu chỉnh
  Tìm hiểu công cụ Extrude trong Robot Structural
05:56
  Tìm hiểu công cụ Extrude along Polyline trong Robot Structural
06:49
  Tìm hiểu công cụ Revolve trong Robot Structural
05:37
  Tìm hiểu công cụ Objects Modification trong Robot Structural
10:27
  Tìm hiểu các công cụ hiệu chỉnh hình khối trong Robot Structural
04:06
  Tìm hiểu các công cụ kết hợp các hình khối trong Robot Structural
07:37
  Tìm hiểu công cụ Edit trong Robot Structural
11:44
Chương 05 – Thiết lập cơ sở dữ liệu cho các cấu kiện
  Tổng quan về cơ sở dữ liệu kết cấu thép trong Robot Structural
08:09
  Tổng quan về cơ sở dữ liệu bê tông cốt thép trong Robot Structural
05:05
  Thiết lập cơ sở dữ liệu cho thanh thép trong Robot Structural
14:53
  Thiết lập cơ sở dữ liệu cho dầm bê tông cốt thép trong Robot Structural
07:54
  Thiết lập cơ sở dữ liệu cho cột bê tông cốt thép trong Robot Structural
07:39
  Thiết lập cơ sở dữ liệu cho thanh gỗ, xà gồ trong Robot Structural
09:22
  Thiết lập cơ sở dữ liệu cho bề dày tấm trong Robot Structural
07:25
  Quản lý cơ sở dữ liệu trong Robot Structural
05:11
  Sử dụng thư viện dầm, khung, giằng trong Robot Structural
15:18
  Sử dụng thư viện tấm, vỏ trong Robot Structural
08:51
Chương 06 – Xây dựng mô hình
  Tổng quan về thanh trong Robot Structural
03:28
  Tìm hiểu các công cụ tạo thanh trong Robot Structural
15:52
  Tìm hiểu các công cụ tạo dầm và cột trong Robot Structural
08:04
  Chế độ hiển thị ở thanh trong Robot Structural
04:52
  Hiệu chỉnh đối tượng thanh trong Robot Structural
08:02
  Tìm hiểu công cụ thay đổi hệ tọa độ trong Robot Structural
08:04
  Tìm hiểu công cụ Offset trong Robot Structural
07:14
  Tìm hiểu công cụ tạo sàn trong Robot Structural
12:39
  Tìm hiểu công cụ tạo lỗ trống và lớp phủ bề mặt trong Robot Structural
06:37
  Tìm hiểu công cụ tạo tường trong Robot Structural
07:24
  Tìm hiểu công cụ tạo tấm trong Robot Structural
05:20
Chương 07 – Nút và gối đỡ
  Tổng quan về nút và gối đỡ trong Robot Structural
08:14
  Tìm hiểu công cụ tạo và quản lý nút trong Robot Structural
05:08
  Tìm hiểu công cụ tạo gối đỡ và quản lý trong Robot Structural
07:58
  Tìm hiểu công cụ tạo gối đỡ tùy ý trong Robot Structural
10:10
  Tìm hiểu công cụ tạo gối đỡ nâng cao trong Robot Structural
05:28
  Tìm hiểu công cụ tạo gân tại liên kết thanh trong Robot Structural
04:59
  Tìm hiểu các công cụ thêm đặc tính nâng cao cho nút trong Robot Structural
11:15
  Tìm hiểu các công cụ thêm đặc tính nâng cao cho thanh trong Robot Structural
07:11
  Tạo bản lề phi tuyến trên thanh thép trong Robot Structural
11:23
  Tìm hiểu các công cụ thêm đặc tính nâng cao cho tấm trong Robot Structural
05:47
Chương 08 – Tải trọng
  Tổng quan về tải trọng trong Robot Structural
14:54
  Thiết lập tải trọng trong Robot Structural
06:18
  Chất tải cho nút trong Robot Structural
09:35
  Chất tải cho thanh trong Robot Structural
10:25
  Chất tải cho bề mặt trong Robot Structural
11:55
  Trọng lượng bản thân trong Robot Structural
08:25
  Tải trọng gió/tuyết trong Robot Structural
15:10
  Tải trọng gió/tuyết tác dụng lên khối trụ trong Robot Structural
04:57
  Mô phỏng tải trọng gió trong Robot Structural
10:36
  Tải trọng phương tiện giao thông trong Robot Structural
11:32
Chương 09 – Tổ hợp tải trọng
  Tổng quan về tổ hợp tải trọng trong Robot Structural
11:35
  Thiết lập qui phạm tổ hợp tải trọng trong Robot Structural
06:54
  Tổ hợp tải trọng tự động trong Robot Structural
05:15
  Tổ hợp tải trọng thủ công trong Robot Structural
08:56
Chương 10 – Phân tích kết cấuv
  Tổng quan về lưới phần tử trong Robot Structural
12:08
  Thiết lập chia lưới phần tử trong Robot Structural
11:26
  Tổng quan về phân tích kết cấu trong Robot Structural
08:25
  Thiết lập phương pháp phân tích dao động trong Robot Structural
02:56
  Thiết lập phương pháp phân tích phi tuyến trong Robot Structural
07:50
  Thiết lập phương pháp phân tích động đất trong Robot Structural
  Thiết lập phương pháp phân tích khác trong Robot Structural
12:25
  Thiết lập trong phân tích kết cấu trong Robot Structural
14:20
  Kiểm tra kết cấu trong Robot Structural
09:21
Chương 11 – Tính toán và xử lý kết quả
  Xem kết quả bằng biểu đồ thanh trong Robot Structural
14:09
  Xem kết quả bằng biểu đồ màu cho thanh trong Robot Structural
07:35
  Xem kết quả bằng bảng đồ màu trong Robot Structural
13:28
  Xem kết quả mặt cắt của tấm trong Robot Structural
07:54
  Xem kết quả dưới dạng bảng trong Robot Structural
08:29
  Xem kết quả chi tiết trong Robot Structural
05:30
  Xuất kết quả qua Excel trong Robot Structural
  Xuất kết quả qua Word trong Robot Structural
07:35
Chương 12 – Xây dựng mô hình kết cấu thép
  Giải bài tập cơ kết cấu trong Robot Structural
08:19
  Giải bài tập lớn môn cơ kết cấu trong Robot Structural
16:09
  Tính toán nội lực của khung thép 2D trong Robot Structural
12:04
  Chuyển mô hình 2D thành 3D trong Robot Structural
13:23
  Tính toán và thuyết minh khung thép 3D trong Robot Structural
09:00
Chương 13 – Xây dựng mô hình bê tông cốt thép
  Chuẩn bị thiết kế trong Robot Structural
06:21
  Xây dựng mô hình bê tông cốt thép trong Robot Structural
10:16
  Tính toán tải trọng động đất trong Robot Structural
06:43
  Chất tải trọng cho mô hình trong Robot Structural
10:55
  Tổ hợp tải trọng trong Robot Structural
08:58
  Tính toán và xử lý kết quả trong Robot Structural
10:14
Chương 14 – Liên kết với các phần mềm khác
  Tạo nhanh khung nhà xưởng trong Robot Structural
15:54
  Liên kết Robot Structural với Autocad
14:13
  Liên kết Robot Structural với AutoCAD Structural Detailing
07:49
  Liên kết Robot Structural với Revit Structure
15:59
  Liên kết Robot Structural với Staad.pro
04:10
Chương 15 – Bổ sung kiến thức Robot Structural 2015 tập 1
  Tài liệu học kết cấu   Bài làm mẫu Chương 15 – Bổ sung kiến thức Robot Structural 2015 tập 1   Thiết kế hồ nước mái Chương 15 – Bổ sung kiến thức Robot Structural 2015 tập 1
  Giải thích biểu đồ bao trong Robot
07:00
  Chất tải cho dầm ảo trong Robot
02:56

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN