BÀI HỌC
Chương 01 – Giới thiệu
  Hướng dẫn sử dụng khóa học online Robot Structural
08:00
Miễn phí
Giới thiệu tính năng mới trong Robot Structural 2016
10:12
Miễn phí
Tìm hiểu tính năng mới trong Robot Structural 2016
14:57
Miễn phí
Giới thiệu các công cụ thiết kế trong Robot Structural
14:28
Miễn phí
Thiết lập Template trong Robot Structural
08:59
Chương 02 – Kiến thức kết cấu
Miễn phí
Lý thuyết tính kết cấu trong Robot Structural
16:25
Miễn phí
Hướng dẫn sử dụng file Excel tính kết cấu trong Robot Structural
18:38
Miễn phí
Hoàn thiện mô hình trong Robot Structural
09:10
Miễn phí
Xây dựng cầu thang trong Robot Structural
08:38
Miễn phí
Thực hành chất tải trong Robot Structural
14:30
  Gán tải trọng gió vào dầm biên trong Robot Structural
22:01
  Gán tải trọng gió vào lớp phủ bề mặt trong Robot Structural
18:05
  Gán tải trọng gió vào tâm hình học trong Robot Structural
16:44
  Gán tải trọng gió động trong Robot Structural
33:09
  Tải trọng động đất trong Robot Structural
15:22
  Tổ hợp tải trọng trong Robot Structural
17:47
  Kết quả tính toán trong Robot Structural
22:43
Chương 03 – Thiết kế các cấu kiện đơn lẽ
  Thiết kế cột trong Robot Structural
25:24
  Thực hành thiết kế cột số 1 trong Robot Structural
15:30
  Thực hành thiết kế cột số 2 trong Robot Structural
11:54
  Tìm hiểu thêm một số thông số thiết kế cột trong Robot Structural
26:28
  Thiết kế dầm trong Robot Structural
38:27
  Thực hành thiết kế cho dầm trong Robot Structural
14:47
  Tìm hiểu thêm một số thông số thiết kế dầm trong Robot Structural
29:06
  Thiết kế cho móng đơn trong Robot Structural
22:27
  Thực hành thiết kế móng đơn trong Robot Structural
23:53
  Tìm hiểu thêm một số thông số thiết kế móng đơn trong Robot Structural
16:07
  Thiết kế cho móng băng trong Robot Structural
08:55
  Thực hành thiết kế móng băng trong Robot Structural
16:08
Chương 04 – Thiết kế các cấu kiện đơn lẽ tiếp theo
  Thiết kế cho dầm cao trong Robot Structural
11:10
  Tìm hiểu một số thông số thiết kế dầm cao trong Robot Structural
22:34
  Thiết kế cho tường trong Robot Structural
11:32
  Thực hành thiết cho tường trong Robot Structural
12:05
  Tìm hiểu một số thông số tường trong Robot Structural
13:04
  Kiểm tra liên kết tại nút trong Robot Structural
12:04
  Thiết kế cho sàn trong Robot Structural
23:36
  Thực hành thiết kế cho sàn trong Robot Structural
31:31
  Thực hành bố trí cốt thép cho sàn trong Robot Structural
22:25
  Thiết kế sàn tự động trong Robot Structural
21:55
  Thiết kế đài móng cọc trong Robot Structural
29:38
Chương 05 – Thiết kế trong mô hình
  Thiết kế dự định cho dầm cột trong Robot Structural
20:03
  Thực hành thiết kế dự định cho cột trong Robot Structural
11:44
  Thực hành thiết kế dự định cho dầm trong Robot Structural
19:57
  Thực hành thiết kế cho dầm trong Robot Structural
13:55
  Thực hành thiết kế cho cột trong Robot Structural
10:55
  Thiết kế cho sàn trong Robot Structural
22:15
  Thiết kế cho tường trong Robot Structural
08:17
  Thiết kế cho nhóm móng đơn trong Robot Structural
15:00
  Thiết kế cho nhóm móng băng trong Robot Structural
16:53
Chương 06 – Xử lý kết quả
  Các thông số về bản vẽ trong Robot Structural
09:09
  Hiệu chỉnh bản vẽ trong Robot Structural
16:50
  Xuất kết qua Autocad và ASD
06:39
  Xuất kết qua Word và Excel trong Robot Structural
18:45
  Render trong Robot Structural
05:14
Chương 07 Bổ sung kiến thức Robot Structural 2016 tập 2
  Bộ sách kết cấu được sử dụng trong bài trong Robot Structural   Bài làm mẫu trong Robot Structural   Thiết kế hồ nước mái trong Robot Structural
  Quản lý đối tượng trong Robot Structural
14:57
  Chuyển mô hình từ revit qua Robot Structural
08:30
  Giải thích biểu đồ bao trong Robot
07:00
  Chất tải ở dầm ảo trong Robot Structural
02:56
  Thiết kế móng cọc trong Robot

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN