BÀI HỌC
Chương 01
  Giới thiệu phần mềm Photoshop cc
16:31
  Một số chức năng cơ bản trong photoshop cc
24:29
  Một số khái niệm về màu sắc và hình ảnh trong photoshop cc
17:36
Chương 02
  Nhóm công cụ tạo vùng chọn trong photoshop cc
15:46
  Công cụ Magic wand, quick selection, lasoo … trong photoshop cc
22:31
  Thực hành mở rộng trong photoshop cc
09:35
Chương 03
  Tổ chức ảnh với layer trong photoshop cc
15:05
  Tìm hiểu Blending option, Opacity và Fill trong photoshop cc
23:43
  Tìm hiểu Mask, clipping mask trong photoshop cc
23:18
  Tìm hiểu Blending mode trong photoshop cc
14:13
  Tìm hiểu các lệnh transform trong photoshop cc
11:19
  Thực hành mở rộng trong photoshop cc
15:37
Chương 04
  Tìm hiểu Brush, Eraser, history, eye droper trong photoshop cc
22:35
  Tìm hiểu Gradient, Shape tool, Pen, Pattern trong photoshop cc
29:34
Chương 05
  Tìm hiểu Healing brush, patch tool, red eye tool trong photoshop cc
12:10
  Tìm hiểu Clone stamp, blur/sharpen/smudge tool trong photoshop cc
17:36
Chương 06
  Tìm hiểu Bright ness/contrast, Curve, Level, Exposure trong photoshop cc
31:44
  Tìm hiểu Vibrance/Hue/Saturation … trong photoshop cc
22:33
  Tìm hiểu Invert/Gradint Map/Selective color trong photoshop cc
17:30
  Thực hành mở rộng trong photoshop cc
41:15
Chương 07
  Tìm hiểu Lens correction, liguify, vanishing point trong photoshop cc
31:54
  Tìm hiểu Blur, noise, sharpen, highpass trong photoshop cc
33:39
  Tìm hiểu Camera raw, giới thiệu ảnh raw trong photoshop cc
20:28
  Tìm hiểu Smart Object, plug-in, action trong photoshop cc
20:56
Chương 08
  Thao tác với Text trong photoshop trong photoshop cc
34:55
  Áp dụng thiết kế name card trong photoshop cc
47:20
  Dàn trang Photobook trong photoshop cc
30:52
  Thực hành mở rộng trong photoshop cc
10:30
  Cắt ghép ảnh đơn giản trong photoshop cc
30:52

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN