BÀI HỌC
  Rigging nhân vật – giả lập xương trong After Effects
10:20
  Rigging nhân vật – giả lập xương trong After Effects ( phần 2 )
09:13
  Rigging nhân vật – giả lập xương ( phần 3 )
06:50
  Rigging nhân vật – giả lập xương ( phần 4 )
03:33
  Hoàn Thành Project
12:31
  Stroke và các thuộc tính của stroke trong After Effects
05:00
  Glow Và Các Thuộc Tính Của Glow trong After Effects
04:30
  Tạo hiệu ứng đèn neon trong After Effects ( phần 1 )
09:04
  Tạo đèn hiệu ứng đèn neon trong After Effects ( phần 2 )
08:53
  Track matte trong After Effects
05:58
  Thực hành track matte trong After Effects ( phần 1 )
10:04
  Thực hành Track matte trong After Effects ( phần 2 )
10:17
  Time và các thuộc tính của time trong After Effects
07:52
  Posterize time trong After Effects
03:18
  Tính năng và cách sử dụng camera trong After Effects
07:12
  Turbulent displace và các thuộc tính hiệu ứng trong After Effects
06:51
  Rotation và Orientation trong After Effects
03:49
  One-Node Camera và Two-Node Camera trong After Effects
03:43
  Thực hành camera trong After Effects ( phần 1 )
10:20
  Thực hành camera trong After Effects ( phần 2 )
09:17
  Thực hành camera trong After Effects ( phần 3 )
07:49
  Towards camera trong After Effects
06:46
  Depth of Field trong Camera trong After Effects
03:29
  Camera nâng cao trong After Effects ( phần 1 )
10:19
  Camera nâng cao trong After Effects ( phần 2 )
10:21
  Camera nâng cao trong After Effects ( phần 3 )
10:31
  Camera nâng cao trong After Effects ( phần 4 )
10:17
  Xếp hình logo intro trong After Effects ( phần 1 )
10:41
  Xếp hình logo intro trong After Effects ( phần 2 )
10:39
  Xếp hình logo intro trong After Effects ( phần 3 )
10:59
  Ứng dụng Puppet pin tool trong After Effects
03:37
  Vẽ nhân vật hoạt hình bằng after effect
21:10
  Diễn hoạt nhận vật bằng Puppet Pin Tool trong After Effects
30:03

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN