BÀI HỌC
Miễn phí
Giới thiệu và những thiết lập cơ bản trong Microsoft Word 2016
07:50
Miễn phí
Tạo mới, mở và lưu trữ file văn bản trong Microsoft Word 2016
06:49
Miễn phí
Hướng dẫn tập gõ nhanh văn bản bằng 10 ngón
07:03
Miễn phí
Sao chép, cắt và dán văn bản trong Microsoft Word 2016
06:20
Miễn phí
Định dạng font chữ trong Microsoft Word 2016
07:57
  Định dạng đoạn văn bản ( Paragraph ) trong Microsoft Word 2016
09:38
  Định dạng các loại danh sách trong Microsoft Word 2016
05:49
  Thiết lập và sử dụng Style trong Microsoft Word 2016
07:04
  Tìm kiếm, thay thế và chọn đối tượng trong Microsoft Word 2016
06:27
  Thiết lập và sử dụng từ viết tắt ( Autocorect ) trong Microsoft Word 2016
04:04
  Thiết lập và sử dụng nhanh văn bản mẫu ( Auto text ) trong Microsoft Word 2016
04:38
  Thêm trang bìa,tạo trang trống và ngắt trang trong Microsoft Word 2016
05:15
  Chèn bảng và xác bịnh vị trí trong văn bản trong Microsoft Word 2016
07:51
  Định dạng bảng trong Microsoft Word 2016
06:51
  Chèn ảnh vào văn bản trong Microsoft Word 2016
07:29
  Định dạng ảnh, xác định vị trí ảnh trong văn bản trong Microsoft Word 2016
07:26
  Chèn shape và kỹ thuật vẽ hình trong văn bản trong Microsoft Word 2016
05:15
  Định dạng shape trong Microsoft Word 2016
09:00
  Chèn và định dạng sơ đồ SmartArt trong Microsoft Word 2016
06:29
  Chèn và định dạng biểu đồ Chart trong Microsoft Word 2016
09:42
  Chèn và định dạng Video trong Microsoft Word 2016
06:57
  Chèn và định dạng TextBox trong Microsoft Word 2016
04:31
  Chèn và định dạng chữ nghệ thuật trong Microsoft Word 2016
04:29
  Chèn và thiết lập chữ cái lớn đầu dòng trong Microsoft Word 2016
03:06
  Chèn ký tự đặc biệt Symbol trong Microsoft Word 2016
05:01
  Chèn công thức toán học trong Microsoft Word 2016
08:57
  Chèn và sử dụng liên kết ( hyperlink) trong Microsoft Word 2016
04:12
  Chèn và sử dụng BookMark trong Microsoft Word 2016
05:44
  Đối chiếu chéo văn bản ( Cross – Reference ) trong Microsoft Word 2016
03:20
  Thiết lập chú thích cho văn bản ( FootNotes ) trong Microsoft Word 2016
04:15
  Thiết lập nhận xét, bình luận trong văn bản trong Microsoft Word 2016
03:00
  Thiết lập chữ trên nền văn bản ( WaterMark ) trong Microsoft Word 2016
03:39
  Thiết lập quản lí trích dẫn và tham khảo trong Microsoft Word 2016
08:00
  Thiết lập chia cột trong văn bản trong Microsoft Word 2016
02:40
  Thiết lập tiêu đề trang, cuối trang, số trang trong Microsoft Word 2016
06:27
  Thiết lập mỗi nội dung văn bản một tiêu đề trong Microsoft Word 2016
07:33
  Thiết lập mục lục tự động cho văn bản trong Microsoft Word 2016
09:28
  Thiết lập phụ lục cho bảng biểu, hình ảnh, … trong Microsoft Word 2016
07:08
  Thiết lập và sử dụng các thiết kế ( Design ) trong Microsoft Word 2016
05:42
  Trộn thư ( Mail Merge ) và dữ liệu Word, Excel, Access trong Microsoft Word 2016
09:13
  Thiết lập và sử dụng Mail Merge trong Microsoft Word 2016
11:01
  Thiết lập in ấn văn bản trong Microsoft Word 2016
09:13
  Thiết lập mật khẩu bảo vệ văn bản trong Microsoft Word 2016
02:39

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN