BÀI HỌC
  Giới thiệu khóa học
Buổi 7
  Vật liệu trong Revit Structure
19:58
  Vẽ thép cho cấu kiện dầm trong Revit Structure
27:29
  Vẽ thép cho cấu kiện cột trong Revit Structure
10:00
  Vẽ thép cho cấu kiện móng trong Revit Structure
13:37
  Quản lý số thép trong Revit Structure
12:29
Buổi 8
  Sử dụng view template trong Revit Structure
08:16
  Vẽ thép sàn trong Revit Structure
28:09
  Triển khai chi tiết cho dầm trong Revit Structure phần 1
42:41
  Các công trình mẫu trong Revit Structure
Buổi 9
  Tag thép theo TCVN trong Revit Structure
32:27
  Dynamo lấy tọa độ cọc
7:14
  Tag thép theo TCVN phương án số 2
11:51
  Tag thép Multi – Rebar trong Revit Structure
21:09
  Ngoại khóa – Ứng dụng thiền định trong học tập
01:09:59
Buổi 10
  Triển khai cho dầm tiếp theo
21:36
  Vẽ thép sàn âm trong Revit Structure
07:36
  Triển khai thép cho thép sàn trong Revit Structure
43:34
Buổi 11
  Triển khai thép ở cột tròn trong Revit Structure
09:05
  Triển khai dầm 3D trong Revit Structure
22:06
  Triển khai móng 3D và 3D tổng thể trong Revit Structure
11:39
  Triển khai chi tiết cho móng đơn trong Revit Structure
10:21
  Thống kê thép trong Revit Structure phần 1
10:58
  Tìm hiểu Share Parameters trong Revit Structure
13:28
  Thống kê thép trong Revit Structure phần 2
10:18
  Xuất khối lượng qua Excel trong Revit Structure
11:35
  [Bổ sung] Thống kê đoạn nối thép
19:31
Buổi 12
  Triển khai thép cho cầu thang
35:42
  Thông kê hình dạng thép trong Revit Structure
12:35
  Quản lý bản vẽ và cấu kiện trong Revit Structure
11:23
Buổi 13
  Xuất file AutoCad
06:48
  In ấn
10:03
  Danh mục bản vẽ trong Revit Structure
14:06
  Triển khai cho cấu kiện Extension
22:00
  Thiết lập file Template mẫu
05:36
  Link file trong Revit Structure
26:34
  Làm việc nhóm (Workset)
26:33

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN