BÀI HỌC
Chương 01 – Bắt đầu với Sketchup
 •   Tìm hiểu giao diện trong Sketchup
  08:54
 • Miễn phí
  Dựng hình cơ bản trong Sketchup phần 1
  10:05
 • Miễn phí
  Dựng hình cơ bản trong Sketchup phần 2
  09:59
 •   Dựng hình cơ bản 1 nội thất trong Sketchup phần 1
  11:23
 •   Dựng hình cơ bản 1 nội thất trong Sketchup phần 2
  07:27
 • Miễn phí
  Dựng mô hình cái bàn trong Sketchup phần 1
  11:34
 • Miễn phí
  Dựng mô hình cái bàn trong Sketchup phần 2
  05 :40
 • Chương 02 – Sử dụng các công cụ trên thanh Toolbar
 •   Công cụ Line, Rectangle, Circle, Polygon, Arc trong Sketchup
  09:34
 •   Công cụ Eraser, Push-Pull, Offset trong Sketchup
  05:56
 •   Công cụ Move, Rotate, Copy, Array trong Sketchup
  09:33
 •   Tìm hiểu công cụ Scale, Tape Measure trong Sketchup
  07:28
 • Miễn phí
  Tìm hiểu công cụ Follow me, Free hand trong Sketchup
  07:35
 •   Tìm hiểu công cụ Text, 3D Text, Dimension trong Sketchup
  13:31
 •   Tìm hiểu công cụ Protractor, Axes, Walk trong Sketchup
  05:28
 • Chương 03 – Dựng hình từ file Autocad
 •   Import file cad vào trong Sketchup
  08:05
 •   Dựng hình mặt bằng trệt trong Sketchup
  12:45
 •   Dựng hình mặt bằng lầu trong Sketchup
  11:26
 •   Dựng mái và gờ chỉ trong Sketchup
  10:13
 •   Dựng cửa sổ và cửa đi trong Sketchup Phần 1
  13:07
 •   Dựng cửa sổ và cửa đi trong Sketchup Phần 2
  15:47
 •   Dựng lan can ban công trong Sketchup
  12:05
 •   Dựng cầu thang và lan can trong Sketchup
  14:40
 •   Tô vật liệu trong Sketchup
  16:23
 •   Đặt vật dụng vào công trình trong Sketchup
  09:02
 • Chương 04 – Layout và Style Builder
 •   Tìm hiểu Style trong Sketchup Phần 1
  07:08
 •   Tìm hiểu Style trong Sketchup Phần 2
  6:15
 •   Tạo các Scene trong Sketchup
  12:55
 •   Bố trí vào Layout trong Sketchup
  08:31
 •   Những công cụ của Layout trong Sketchup
  13:31
 •   Xuất file Sketchup
  04:03
 • Chương 05 – Animation Sketchup
 •   Tìm hiểu cơ bản Animation trong Sketchup
  08:35
 •   Áp dụng Section vào Animation trong Sketchup
  07:45
 •   Áp dụng Animation vào công trình trong Sketchup – Phần 1
  11:37
 •   Áp dụng Animation vào công trình trong Sketchup – Phần 2
  09:22
 • Chương 06 – Giới thiệu các Plugin
 •   Cài đặt Plugin trong Sketchup
  03:55
 •   Sử dụng Plugin Instant Roof trong Sketchup
  08:02
 •   Sử dụng Plugins Dibac trong Sketchup – Phần 1
  05:15
 •   Sử dụng Plugins Dbac trong Sketchup – Phần 2
  02:17

 • THÔNG TIN GIẢNG VIÊN