BÀI HỌC
Chương 01 – Bắt đầu với Sketchup
  Tìm hiểu giao diện trong Sketchup
08:54
Miễn phí
Dựng hình cơ bản trong Sketchup phần 1
10:05
Miễn phí
Dựng hình cơ bản trong Sketchup phần 2
09:59
  Dựng hình cơ bản 1 nội thất trong Sketchup phần 1
11:23
  Dựng hình cơ bản 1 nội thất trong Sketchup phần 2
07:27
Miễn phí
Dựng mô hình cái bàn trong Sketchup phần 1
11:34
Miễn phí
Dựng mô hình cái bàn trong Sketchup phần 2
05 :40
Chương 02 – Sử dụng các công cụ trên thanh Toolbar
  Công cụ Line, Rectangle, Circle, Polygon, Arc trong Sketchup
09:34
  Công cụ Eraser, Push-Pull, Offset trong Sketchup
05:56
  Công cụ Move, Rotate, Copy, Array trong Sketchup
09:33
  Tìm hiểu công cụ Scale, Tape Measure trong Sketchup
07:28
Miễn phí
Tìm hiểu công cụ Follow me, Free hand trong Sketchup
07:35
  Tìm hiểu công cụ Text, 3D Text, Dimension trong Sketchup
13:31
  Tìm hiểu công cụ Protractor, Axes, Walk trong Sketchup
05:28
Chương 03 – Dựng hình từ file Autocad
  Import file cad vào trong Sketchup
08:05
  Dựng hình mặt bằng trệt trong Sketchup
12:45
  Dựng hình mặt bằng lầu trong Sketchup
11:26
  Dựng mái và gờ chỉ trong Sketchup
10:13
  Dựng cửa sổ và cửa đi trong Sketchup Phần 1
13:07
  Dựng cửa sổ và cửa đi trong Sketchup Phần 2
15:47
  Dựng lan can ban công trong Sketchup
12:05
  Dựng cầu thang và lan can trong Sketchup
14:40
  Tô vật liệu trong Sketchup
16:23
  Đặt vật dụng vào công trình trong Sketchup
09:02
Chương 04 – Layout và Style Builder
  Tìm hiểu Style trong Sketchup Phần 1
07:08
  Tìm hiểu Style trong Sketchup Phần 2
6:15
  Tạo các Scene trong Sketchup
12:55
  Bố trí vào Layout trong Sketchup
08:31
  Những công cụ của Layout trong Sketchup
13:31
  Xuất file Sketchup
04:03
Chương 05 – Animation Sketchup
  Tìm hiểu cơ bản Animation trong Sketchup
08:35
  Áp dụng Section vào Animation trong Sketchup
07:45
  Áp dụng Animation vào công trình trong Sketchup – Phần 1
11:37
  Áp dụng Animation vào công trình trong Sketchup – Phần 2
09:22
Chương 06 – Giới thiệu các Plugin
  Cài đặt Plugin trong Sketchup
03:55
  Sử dụng Plugin Instant Roof trong Sketchup
08:02
  Sử dụng Plugins Dibac trong Sketchup – Phần 1
05:15
  Sử dụng Plugins Dbac trong Sketchup – Phần 2
02:17

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN