BÀI HỌC
Chương 01 – Giới thiệu
 •   Hướng dẫn sử dụng khóa học online Robot Structural
  08:00
 • Miễn phí
  Giới thiệu tính năng mới trong Robot Structural 2016
  10:12
 • Miễn phí
  Tìm hiểu tính năng mới trong Robot Structural 2016
  14:57
 • Miễn phí
  Giới thiệu các công cụ thiết kế trong Robot Structural
  14:28
 • Miễn phí
  Thiết lập Template trong Robot Structural
  08:59
 • Chương 02 – Kiến thức kết cấu
 • Miễn phí
  Lý thuyết tính kết cấu trong Robot Structural
  16:25
 • Miễn phí
  Hướng dẫn sử dụng file Excel tính kết cấu trong Robot Structural
  18:38
 • Miễn phí
  Hoàn thiện mô hình trong Robot Structural
  09:10
 • Miễn phí
  Xây dựng cầu thang trong Robot Structural
  08:38
 • Miễn phí
  Thực hành chất tải trong Robot Structural
  14:30
 •   Gán tải trọng gió vào dầm biên trong Robot Structural
  22:01
 •   Gán tải trọng gió vào lớp phủ bề mặt trong Robot Structural
  18:05
 •   Gán tải trọng gió vào tâm hình học trong Robot Structural
  16:44
 •   Gán tải trọng gió động trong Robot Structural
  33:09
 •   Tải trọng động đất trong Robot Structural
  15:22
 •   Tổ hợp tải trọng trong Robot Structural
  17:47
 •   Kết quả tính toán trong Robot Structural
  22:43
 • Chương 03 – Thiết kế các cấu kiện đơn lẽ
 •   Thiết kế cột trong Robot Structural
  25:24
 •   Thực hành thiết kế cột số 1 trong Robot Structural
  15:30
 •   Thực hành thiết kế cột số 2 trong Robot Structural
  11:54
 •   Tìm hiểu thêm một số thông số thiết kế cột trong Robot Structural
  26:28
 •   Thiết kế dầm trong Robot Structural
  38:27
 •   Thực hành thiết kế cho dầm trong Robot Structural
  14:47
 •   Tìm hiểu thêm một số thông số thiết kế dầm trong Robot Structural
  29:06
 •   Thiết kế cho móng đơn trong Robot Structural
  22:27
 •   Thực hành thiết kế móng đơn trong Robot Structural
  23:53
 •   Tìm hiểu thêm một số thông số thiết kế móng đơn trong Robot Structural
  16:07
 •   Thiết kế cho móng băng trong Robot Structural
  08:55
 •   Thực hành thiết kế móng băng trong Robot Structural
  16:08
 • Chương 04 – Thiết kế các cấu kiện đơn lẽ tiếp theo
 •   Thiết kế cho dầm cao trong Robot Structural
  11:10
 •   Tìm hiểu một số thông số thiết kế dầm cao trong Robot Structural
  22:34
 •   Thiết kế cho tường trong Robot Structural
  11:32
 •   Thực hành thiết cho tường trong Robot Structural
  12:05
 •   Tìm hiểu một số thông số tường trong Robot Structural
  13:04
 •   Kiểm tra liên kết tại nút trong Robot Structural
  12:04
 •   Thiết kế cho sàn trong Robot Structural
  23:36
 •   Thực hành thiết kế cho sàn trong Robot Structural
  31:31
 •   Thực hành bố trí cốt thép cho sàn trong Robot Structural
  22:25
 •   Thiết kế sàn tự động trong Robot Structural
  21:55
 •   Thiết kế đài móng cọc trong Robot Structural
  29:38
 • Chương 05 – Thiết kế trong mô hình
 •   Thiết kế dự định cho dầm cột trong Robot Structural
  20:03
 •   Thực hành thiết kế dự định cho cột trong Robot Structural
  11:44
 •   Thực hành thiết kế dự định cho dầm trong Robot Structural
  19:57
 •   Thực hành thiết kế cho dầm trong Robot Structural
  13:55
 •   Thực hành thiết kế cho cột trong Robot Structural
  10:55
 •   Thiết kế cho sàn trong Robot Structural
  22:15
 •   Thiết kế cho tường trong Robot Structural
  08:17
 •   Thiết kế cho nhóm móng đơn trong Robot Structural
  15:00
 •   Thiết kế cho nhóm móng băng trong Robot Structural
  16:53
 • Chương 06 – Xử lý kết quả
 •   Các thông số về bản vẽ trong Robot Structural
  09:09
 •   Hiệu chỉnh bản vẽ trong Robot Structural
  16:50
 •   Xuất kết qua Autocad và ASD
  06:39
 •   Xuất kết qua Word và Excel trong Robot Structural
  18:45
 •   Render trong Robot Structural
  05:14
 • Chương 07 Bổ sung kiến thức Robot Structural 2016 tập 2
 •   Bộ sách kết cấu được sử dụng trong bài trong Robot Structural
 •   Bài làm mẫu trong Robot Structural
 •   Thiết kế hồ nước mái trong Robot Structural
 •   Quản lý đối tượng trong Robot Structural
  14:57
 •   Chuyển mô hình từ revit qua Robot Structural
  08:30
 •   Giải thích biểu đồ bao trong Robot
  07:00
 •   Chất tải ở dầm ảo trong Robot Structural
  02:56
 •   Thiết kế móng cọc trong Robot

 • THÔNG TIN GIẢNG VIÊN