BÀI HỌC
  Giới thiệu về khóa học, cách học và hướng dẫn cài đặt phần mềm Ilustrator
13:16
  Quản lí giao diện làm việc trong ilustrator
17:09
  Thao tác với file làm việc – xác lập dự án trong ilustrator
26:06
  Hình cơ bản và thao tác với hình cơ bản trong illustrator
26:26
  Thực hành với hình cơ bản trong ilustrator
26:36
  Vùng chọn và quản lý vùng chọn trong ilustrator
10:27
  Hướng dẫn viết chữ trong illustrator
20:46
  Hướng dẫn sử dụng pen tool trong illustrator
14:19
  Nhóm lệnh patfinder trong illustrator
17:09
  Kĩ thuật đồ lại hình trong illustrator
22:00
  Clipping mask trong illustrator
16:59
  Opacity mask trong illustrator
13:32
  Layer trong ilustrator
14:28
  Công cụ biến đổi trong ilustrator
31:08
  Hướng dẫn vẽ biểu đồ trong ilustrator
14:24
  Hướng dẫn sử dụng brussh trong ilustrator
25:37
  Sử dụng các hình cơ bản và lệnh căn chỉnh trong thiết kế logo trong ilustrator
24:44
  Hướng dẫn tô màu chuyển sắc bằng mesh tool trong ilustrator
23:30
  Các nhóm công cụ hỗ trợ trong ilustrator
19:52
  Công Cụ gradient trong ilustrator
21:24
  Chế độ hòa trộn trong ilustrator
16:03
  Symbool trong illustrator
12:48
  Blend tool trong AI ilustrator
24:02
  Ứng dụng blend trong tạo bóng đổ trong ilustrator
08:58
  Thiết kế banner trong ilustrator và tổng kết khóa học
18:43

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN