BÀI HỌC
Miễn phí
Tự động hóa trong Thiết kế Kiến trúc Xây dựng với Revit – Dynamo
06:59
Miễn phí
Tự học Dynamo- Giới thiệu về phần mềm Dynamo
02:43
Miễn phí
Tự học Dynamo- Giao diện sử dụng Dynamo trong môi trường Revit
08:51
  Giải thích 1 định nghĩa p1
01:58
  Giải thích 1 định nghĩa p2
08:31
  Giải thích 1 định nghĩa p3
04:44
  Giải thích 1 định nghĩa p4
06:12
  Giải thích 1 định nghĩa p5
07:37
Miễn phí
Quản lý dữ liệu p1
04:01
  Quản lý dữ liệu p2
04:54
  Quản lý dữ liệu p3
05:21
  Quản lý dữ liệu p4
05:37
  Quản lý dữ liệu p5
05:46
  Quản lý dữ liệu p6
04:25
  Quản lý dữ liệu p7
02:34
  Quản lý dữ liệu p8
04:26
Miễn phí
Quản lý danh sách lồng nhau p1
04:06
  Quản lý danh sách lồng nhau p2
04:06
  Quản lý danh sách lồng nhau p3
03:04
  Quản lý danh sách lồng nhau p4
04:30
  Quản lý danh sách lồng nhau p5
04:53
  Quản lý danh sách lồng nhau p6
03:19
  Quản lý danh sách lồng nhau p7
04:36
  Quản lý danh sách lồng nhau p8
03:30
Miễn phí
Tính toán logic p1
02:28
  Tính toán logic p2
06:16
  Tính toán logic p3
03:09
  Tính toán logic p4
01:46
  Tính toán logic p5
04:19
  Tính toán logic p6
02:17
  Tính toán logic p7
04:12
  Tính toán logic p8
04:23
Miễn phí
Tính toán logic II p1
02:16
  Tính toán logic II p2
02:44
  Tính toán logic II p3
05:05
  Tính toán logic II p4
03:37
  Tính toán logic II p5
06:27
  Tính toán logic II p6
03:51
  Tính toán logic II p7
02:11
  Tính toán logic II p8
05:09
Miễn phí
Tổ hợp thông số p1
02:19
  Tổ hợp thông số p2
04:28
  Tổ hợp thông số p3
05:11
  Tổ hợp thông số p4
02:30
  Tổ hợp thông số p5
04:48
  Tổ hợp thông số p6
05:13
  Tổ hợp thông số p7
03:42
  Tổ hợp thông số p8
04:10
  Tổ hợp thông số p9
02:26
  Tổ hợp thông số p10
02:35
  .Tổ hợp thông số p11
03:00
  Tổ hợp thông số p12
03:05
  Tổ hợp thông số p13
03:52

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN