BÀI HỌC
  Giao diện cửa sổ 3D trong Blender 3D – Phần 1
10:00
  Giao diện cửa sổ 3D trong Blender 3D – phần 2
08:09
  Giao diện với cửa sổ 3D trong Blender 3D – phần 3
11:16
  Làm quen với các công cụ cơ bản trong Blender – phần 1
09:02
  Làm quen với các công cụ cơ bản trong Blender – phần 2
05:39
  Làm quen với các công cụ cơ bản trong Blender – phần 3
07:19
  Dựng hình cây nấm trong Blender 3D
08:58
  UV maping cây nấm trong Blender 3D
10:02
  Textures cây nấm trong Blender 3D – phần 1
10:42
  Textures cây nấm trong Blender 3D – phần 2
11:03
  Giới thiệu công cụ snap, Automatically merge trong Blender 3D
09:15
  Modifier Mirror, Tâm quay Pivot point, thay đổi tâm trong Blender 3D
04:40
  Công cụ Inset face trong Blender 3D
03:21
  Dựng hình con khủng long trong Blender 3D
13:21
  Dựng hình con khủng long trong Blender 3D
14:13
  Dựng khủng long, 2 chân sau p2, móng chân trong Blender 3D
13:12
  Dựng khủng long, 2 chân trước trong Blender 3D
14:21
  Dựng khủng long, mắt, mũi trong Blender 3D
18:44
  Dựng khủng long, Miệng, răng và hoàn thiện trong Blender 3D
14:31
  UV maping cho khủng long trong Blender 3D
14:53
  Vẽ textures Khủng long trong Blender 3D – phần 1
9:43
  Vẽ textures Khủng long trong Blender 3D – phần 2
18:46
  Material, Lighting Và Rendering trong Blender 3D – phần 1
11:09
  Material, Lighting Và Rendering trong Blender 3D – phần 2
09:19
  Material, Lighting Và Rendering trong Blender 3D – phần 3
14:45

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN